תמ"א 38

תמ"א 38

לידיעתכם תיקון חוק התכנון והבניה "עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה" (תמ"א 38) אשר פורסם ברשומות ונכנס לתוקף ביום 29 לנובמבר 2007.

החוק קובע הנחה באגרות ובהיטלי השבחה על חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 או במסגרת תוכנית מפורטת שהוכנה מכוחה של תמ"א 38 .

החוק אושר ביוזמת מנהל התכנון, בגיבוי ועדת המנכלים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה והועדה הבינמשרדית לרפורמה בחוק התכנון והבניה, במטרה לעודד חיזוק מבני מגורים ויישום תמ"א 38 בפועל.

בקרוב צפויה הכנסת לאשר הצעת חוק נוספת אשר יזמו משרדי ממשלה אחרים במסגרת ועדת המנכ"לים תיקון חוק מיסוי מקרקעין (פטור ממס שבח וממס מכירה).

היום יותר מתמיד זהו הזמן לעשות את הצעד לחיים בטוחים יותר נוחים יותר ונאים יותר ,, וללא הוצאות כספיות בכלל !

יישום תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) - דיון בהמלצות ועדת המנכ"לים

החלטה מס. רעד1/ של ועדת שרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה מיום 20.08.2006 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 07.09.2006 ומספרה הוא 425(רעד1/).


הממשלה ה-31 אהוד אולמרט

נושא ההחלטה : יישום תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) - דיון בהמלצות ועדת המנכ"לים .

מחליטים :

א. בהמשך להחלטת הממשלה מס" 3537(פש38/) מיום 14.4.2005, לאמץ את המלצות ועדת המנכ"לים בראשותו של המנהל הכללי של משרד התשתיות הלאומיות, מר אלי רונן, בעניין עידוד חיזוקם של מבנים קיימים, על מנת להבטיח את עמידותם מפני רעידות אדמה, במסגרת יישום תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38).

ב. 1) יושב-ראש ועדת השרים לעניין היערכות לטיפול ברעידות אדמה יבוא בדברים עם שר האוצר בנושא הקצאת המשאבים הנדרשים למימון חיזוקם של מוסדות חינוך ובריאות ומבני ציבור אחרים ותמיכה בחיזוק מבני מגורים במסגרת יישום המלצות ועדת המנכ"לים.

2) נוכח היקפי המשאבים הנדרשים ליישום המלצות ועדת המנכ"לים, ממליצה ועדת השרים כי הסוגיה התקציבית תובא להכרעת הממשלה בהקדם האפשרי, במסגרת דיוני התקציב לשנת .2007

ג. לפעול לביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים על פי המלצת ועדת המנכ"לים, כדלקמן:

1) להטיל על משרד האוצר להפיץ בתוך שלושה חודשים תזכיר חוק בעניין תיקון חוק מסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ד1963-, באופן שיינתנו הקלות במס שבח ומס מכירה למממשים את זכויות הבנייה שניתנו מכח תמ"א .38

2) להטיל על משרד הפנים להפיץ, בתוך שלושה חודשים, תזכיר חוק בעניין תיקון חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה1965-, באופן שיינתן פטור מלא מהיטל השבחה, לתקופה מוגבלת, בתוכניות לחיזוק מבנים בהתאם לתמ"א .38

3) להטיל על משרד המשפטים להפיץ, בתוך שלושה חודשים, תזכיר חוק בעניין תיקון חוק המקרקעין, התשכ"ט1969-, לקביעת רף הסכמה הנדרש לשם חיזוק בנין שהוא בית משותף.

4) ועדת השרים רושמת לפניה כי התיקון בסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה1965-, ייעשה במסגרת הוועדה הבינמשרדית לרפורמה בחוק התכנון והבנייה.

ד. ועדת השרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה ממליצה לשלב בפעולות השיקום המתבצעות בימים אלו בצפון, גם את החיזוק מפני רעידות אדמה."

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

תמ"א 38 כחלק מפתרון כולל לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה

התמודדות עם הסכנות הטמונות ברעידות אדמה מחייבת התייחסות כולל המקיפה נושאים רבים.
תמ"א 38 מהווה נדבך אחד מתוך מכלול רחב של הסדרים אחרים הנדרשים להיערכות בפני רעידות אדמה בכלל ולהבטחת עמידות מבנים בפרט .
התמ"א 38 עוסקת בהיבטים תכנוניים וסטטוטוריים של חיזוק מבנים קיימים בלבד .
התייחסות זו היא חלק מהפתרון הכולל הנדרש לחיזוק מבנים.
נדרשים צעדים משלימים בינהם :
הסדרים כלכליים , חוקיים - משפטיים , נושאי הסברה ופרסום , אשר בלעדיהם השגת המטרה של חיזוק מבנים תיהיה חלקית בלבד.

א. הסדרים כלכליים משלימים לתמ"א 38 נדרשים על נת לאפשר מימון חיזוק מבנים בכל מקום בו האמצעים התכנוניים הסטטוטוריים , שבהם נוקטת התמ"א , אינם מהווים תמריץ כלכלי לחיזוק מבנים.
הדברים נחוצים בעיקר במקרים שיפורטו להלן , ומוצע לקבל החלטות נלוות במסגרת החלטת המועצה הארצית על העברת התמ"א 38 לאישור הממשלה.

1. חיזוק מבנים באיזורי הפריפרייה - אזורים אלה הם ברובם כאלה שבהם קיימת הסתברות גדולה יחסית להתרחשות רעידת אדמה.
באיזורים אלה מתגוררת בדרך כלל אוכלוסיה דלת אמצעים , אשר לא תוכל לממן את הוצאות החיזוק בעצמה.
אמצעי העידוד לחיזוק מבנים , המוצעים בתמ"א 38 , הכוללים תוספת זכויות בנייה , אין בהם כדי לממן במלואו את החיזוק הנדרש, בשל הביקוש הנמוך ליחידות דיור וערכי הקרקע הנמוכים .
יש ליצור מנגנון שיקבע את מקורות המימון וההקצאה למקרים אלה כדי שניתן יהיה לממש חיזוק מבנים באזורי הפריפרייה.

2. חיזוק מבני ציבור - מבני ציבור בכלל ומוסדות חינוך בפרט , משמשים בדרך כלל להתקהלות ציבור גדול .
תוספת בנייה המוצעת בתמ"א 38 אינם מהוום תמריץ לחיזוקם , כי לא ניתן ליעדם לשימושים שאינם ציבוריים , והרשויות המקומיות שהמבנים בבעלותן , לא יכולות למכרם.
בהרבה מקרים מיועדים מבנים אלה לקלוט אוכלוסייה שעלולה לאבד את ביתה ברעידת אדמה, גם כאן יש ליצור מנגנון אחר למימון.

3.חיזוק מבנים שבהם חומרים מסוכנים - רעידת אדמה מסוכנת בימיוחד אם היא פוגעת במבנים או במתקני תשתיות שבהם חומרים מסוכנים, נושא זה מטופל על ידי ""הוועדה להיערכות בפני רעידות אדמה "" שמגבשת תקן מיוחד עבור מבנים אלה.

4. חיזוק מבני מגורים בבעלות חברות משכנות - הציבור המתגורר בדירות הנמצאות בבעלות חברות משכנות אינו מושפע מאמצעי העידוד הנכללים בתמ"א 38 ולא יהיה לו תמריץ כלכלי לחזק את ביתו .
החברות המשכנות הן אלה היכולות להשתמש באמצעי העידוד שבתמ"א 38 , ועילהן לנקוט ביוזמת החיזוק ומימונו.

ב - הסדרים משפטיים חוקיים - כחלק מהאמצעים להקל על מימוש התמריצים הניתנים בתמ"א 38 ולסיעע בישום התוכנית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, יש לנקוט בפעולות חקיקה משלימות הכוללות בין השאר תיקון החוקים הבאים :

1). תיקון חוק המקרקעין - מוצע כי תוספת יחידות דיור בשטח הרכוש המשותף, לשם ביצוע חיזוק המבנה , לא תחוייב בהחלטה של כל בעלי הבתים אלא רק של שני שליש מבעלי הדירות בבית המשותף , וכן מתן אפשרות להחליט על מכירת הדירות החדשות , וחלוקת התמורה , לאחר ניקויי ההוצאות, בין כל בעלי הזכויות לפי חלקן היחסי.

2). תיקון חוק התכנון והבנייה - לעיניין הקלות ואו פטור היטל השבחה.

3). תיקון חוק מיסוי מקרקעין - הרחבת הוראת השעה שנקבעה בחוק לתוכניות פינוי בינוי והחלתה גם על תוספות בנייה לצורך חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, בעיקר בכל הנוגע לפטור וההקלות במיסים.

4). תיקון של תקנות התכנון והבנייה - התאמת תקנות התכנון והבנייה , בכל הנוגע לרישום , חתימת בעלים , חישובים סטטיים ומפרטים.
שינוי תקנות התכנון והבנייה לעיניין תוספות שטחי בנייה עיקריים על חשבון שטחי שירות.
הסדרת נושא החנייה וכדומה.

ג - הסברה ופרסום - יש לנקוט באמצעי הסברה ופרסום כדי להגביר את מודעות הציבור לסכנות הכרוכות ברעידות אדמה.
יש ליידע את הציבור באשר למצב המבנים שנבנו לפני שהתקן נכנס לתוקפו , והסכנות העלולות להיגרם בהתמוטטות מבנים עקב רעידות אדמה.
יש להביא לידיעת הציבור את הצורך בחיזוק ושיפור עמידות המבנים ואת הפתרונות האפשריים והתמריצים הניתנים בתמ"א 38 , לספק מידע ולעורר את הציבור לפעול לשם מימוש החיזוק .